Scroll Top

Privacy policy

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 UAB „In Public“ („Bendrovė“) saugo ir gerbia svetainės www.inpublic.lt vartotojų („Asmenys“) privatumą.

1.2 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Ši Politika taikoma visiems Asmenims, kurie apsilankė svetainėje www.inpublic.lt.

1.4 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami žinutės siuntimo formą pažymi, kad sutinka su Privatumo taisyklėmis.

1.5 Duomenų valdytoju yra laikomas UAB „In Public“, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300500186,  registracijos adresas Lėvens g. 21, Piniava, Panevėžio rajonas.

2. Informacija, kurią bendrovė renka apie asmenis

2.1 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:

(a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje svetainėje, adresu www.inpublic.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant žinutės siuntimo formą, prenumeruojant naujienas, kreipiantis dėl paslaugų suteikimo ar pranešant apie Svetainės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;

(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);

(c) duomenys, susiję su Asmenų užsakymų įvykdymu;

(d) duomenys apie Asmenų naršymo Svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;

(e)  Asmenų IP adresai.

2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 5 dalyje numatytais tikslais.

2.3 Asmenų duomenys, surinkti apsilankymų Svetainėje metu, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie Svetainės, arba paskutinio susirašinėjimo el. paštu datos.

2.4 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

2.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – penkeri metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

(a) Asmuo, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);

(b) Asmuo duoda sutikimą;

(c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;

(d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;

(e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

4. Asmenų duomenų saugojimas

4.1 Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Asmenų gali būti tvarkomi personalo, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

4.2 Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės nuomojamuose ir nuosavuose serveriuose. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

4.3 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

4.4 Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

5. Asmenų duomenų naudojimas

5.1 Bendrovė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:

(a) užtikrintų, jog svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;

(b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

(c) galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis;

(d) būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis svetainės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;

(e) Asmenys būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus.

5.2 Bendrovė taip pat, gavusi išankstinį Asmenų sutikimą, gali naudoti Asmenų duomenis bei perduoti šiuos duomenis savo partneriams tam, kad Bendrovė ir (ar) jos partneriai pateiktų Asmenims informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios galėtų Asmenis sudominti, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.3 Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis užklausos siuntimo ar el. laiško siuntimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@inpublic.lt.

5.4. Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Bendrovės pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

5.5 Sutikimą gauti Bendrovės pasiūlymus, kaip tai nurodyta šios Politikos 5.2 ir 5.4 punktuose, Asmenys gali išreikšti:

(a) pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, užklausos siuntimo metu;

(b) prenumeruodami Bendrovės naujienlaiškį.

6. Informacijos atskleidimas

6.1 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:

(a) ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

(b) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;

(c) jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas vykdant visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

7. Asmenų teisės

7.1 Asmenys turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Bendrovė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.

7.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Asmuo turi atžymėti anksčiau pažymėtus atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkos tyrimų pranešimuose. Asmenys taip pat gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu info@inpublic.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.

7.3 Bendrovės svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodas svetainėje, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su kitų tinklalapių, į kuriuos jie patenka iš svetainės www.inpublic.lt privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.

7.4  Asmenys turi teisę:

(a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

(b) pateikę užklausą Bendrovei elektroninio pašto adresu info@inpublic.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius vienerius metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui vieną kartą per kalendorinius metus;

(c) pateikus užklausą elektroninio pašto adresu info@inpublic.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

7.5 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius.

8. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

9. Kontaktinė informacija

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@inpublic.lt

Privatumo nustatymai
Įspėjame, kad blokavus sausainiukų naudojimą gali sutrikti kai kurios svetainės funkcijos.